කෙසේ ඔබ වුවාද

බෝපත් සෙව‍‍‍නේ

සුදු මුදු වැල්ල

සිප ගන්න

ඔය සුමුදු පා යුග

නැමද

සමාවක් අයදින්න

අවසරද කියන් මට

අත් පා සිප ම‍‍ෙග්

දගකළ මුවැත්තියේ

කෙසේ ඔබ

වුවා ද සුපසන්න

නෙරණියක්

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: