කෙසේ ඔබ වුවාද

July 31, 2009

බෝපත් සෙව‍‍‍නේ

සුදු මුදු වැල්ල

සිප ගන්න

ඔය සුමුදු පා යුග

නැමද

සමාවක් අයදින්න

අවසරද කියන් මට

අත් පා සිප ම‍‍ෙග්

දගකළ මුවැත්තියේ

කෙසේ ඔබ

වුවා ද සුපසන්න

නෙරණියක්

Advertisements

Why is Friday thirteenth considered unlucky?

July 26, 2009

The number 13 is supposed to be unlucky because there were 13 people at the last Supper, and Judas was the thirteenth guest. Another theory says that it’s unlucky because there were 12 Scandinavian demigods until Loki, the evil one, made 13. Whatever the original cause of belief, many people genuinely fear the 13th. Friday, too is supposed to be unlucky. This was the day when Christ died, and the day when Adam and Eva ate the forbidden fruit. So when Friday and 13 are put together, quite a few superstitious people feel that day is unlucky.


Why do we dream?….

July 24, 2009

Nobody knows exactly why we dream when we sleep. All we know is that everyone dreams, although most dreams aren’t vivid enough for us to remember them when we wake up. Dreams are not massages from other worlds, or prophecies of what may happen in future, but very often the result of what we have been thinking about when we were awake, sometimes without us realizing that we are thinking about it. For example, if we go to bed tired, cold or hungry, these feeling may well appear in our dreams, there is a tale about a man who went to bed hungry. He dreamed that he was eating a breakfast cereal, and when he wake up, he found that he had eaten some of his mattress. This is almost certainly not a true story, but it shows you an example of this link between our emotions and our dreams. We may also have dreams about the things we like best, or nightmares about the things we hate or fear. This is why many young children dream about fairies or witches, and why homesick people dream about their families or hom

What are you thinking about the dreams?????